خانه / دسته‌بندی نشده / حروف تعریف در زبان فرانسه

حروف تعریف در زبان فرانسه

 

 

آموزشگاه تراشه

اندر احوالات حروف تعریف در زبان فرانسه

اصولا هر وقت می‌خواهند بگویند زبان فرانسه زبان سختی است، به جنسیت اسامی و حرف تعریف مخصوص آن‌ها اشاره می‌کنند. متاسفانه قرار است ما هم روی همین نکته مانور دهیم و به توضیح آن‌ها بپردازیم. شاید یکی از گیج‌کننده‌ترین نکات در یادگیری زبان فرانسه، همین حروف تعریف باشند. چون زبان‌آموز باید بپذیرد که بر خلاف زبان فارسی و انگلیسی، اسامی و کلمات فرانسوی جنسیت دارند و حرف تعریف نیز بر اساس جنسیت کلمات مشخص می‌شوند. ( حالا بیایید بنشینیم حفظ کنیم!).

به طور کلی، در دستور زبان  فرانسه، حرف تعریف همیشه قبل از اسم قرار می‌گیرد. مگر اینکه ضمیر و صفات ملکی(monton, etc) یا صفات اشاره‌ای (cecette) باشد که به این حروف تعریف نیازی نداشته باشد.

در زبان فرانسه سه نوع حرف تعریف وجود دارد:

 1. حروف تعریف معرفه
 2. حروف تعریف نکره
 3. حروف تعریف جزئی

جدول زیر انواع حروف تعریف در زبان فرانسه را به صورت خلاصه توضیح می‌دهد.

حروف تعریف فرانسوی
  معرفه    نکره   وابسته
مذکر le un du
مونث la une de la
قبل مصوت l’ un/une de l’
جمع les des des
 

نکته: حین حفظ لغات مختلف فرانسوی، سعی کنید جنسیت آن‌ها را نیز همان لحظه یاد بگیرید. به این ترتیب، هر کلمه را با جنسیتش حفظ می‌کنید و آن را به راحتی در جمله تشخیص می‌دهید. جنسیت کلمات فرانسوی را دست کم نگیرید. چون اگر ندانید جنسیت آن کلمه چیست، حسابی در ساخت و بیان عبارت به مشکل می‌خورید. مبحث این مقاله یعنی حرف تعریف نیز به جنسیت همین کلمات بستگی دارد.

حروف تعریف معرفه

نکته: این حرف تعریف با حرف تعریف «the» در زبان انگلیسی برابری می‌کند. حرف تعریف معرفه به چهار مدل مختلف نوشته می‌شود:

 1. leقبل اسم مفرد مذکر
 2. laقبل اسم مفرد مونث
 3. l’قبل یک مذکر یا مونث که با حرف صدادار شروع شود
 4. lesقبل اسم جمع مذکر و مونث

شکل حروف تعریف معرفه در زبان فرانسه به سه چیز بستگی دارد: جنس اسم، تعداد اسم و حرف اول اسم:

 • اگر اسم جمع بود از lesاستفاده کنید.
 • اگر اسم مفرد بود و با حرف صدادار یا h muet شروع شده بود، از l‘ استفاده کنید.
 • اگر اسم مفرد بود و با یک صامت یا h aspiréشروع شده بود، برای مذکر از le و برای مونث از la استفاده کنید.
آموزش زبان فرانسه تراشه

معنی و کاربرد حرف تعریف معرفه‌ در زبان فرانسه

حرف تعریف معرفه یک اسم خاص را نشان می‌دهد. اگر هنوز با مفهوم این مثال مشکل دارید می‌توانید آن را با یک مثال فارسی مقایسه کنید. برای مثال، کتابی که، آن دختر، این بانک و … کلماتی هستند که توسط کلمات اشاره یا ی تعریف، از حالت عام بودن خارج شده و به یک مورد خاص اشاره می‌کنند.

 • Je vais à la banque. / من به آن بانک می‌روم
 • Voici le livre que j’ai lu. / کتابی که می‌خوانم اینجا است.

حرف تعریف معرفه برای اسامی عام ولی کلی نیز مورد استفاده قرار می‌گیرد. این نکته ممکن است کمی گیج کننده باشد، چون چنین حرف تعریفی در زبان انگلیسی و فارسی کاربرد ندارد و اگر منظورمان یک چیز کلی باشد، از حرف تعریف خاصی استفاده نمی‌کنیم.

 • J’aime la glace/ I like ice creamمن بستنیدوست دارم/
 • C’est la vie!/ That’s life!/به این می‌گویند زندگی!

حرف تعریف + حرف اضافه

اگر حروف تعریف قبل از حروف اضافه‌ی à یاde  قرار بگیرد، ترکیب به صورت یک لغت مستقل و مجزا به کار می‌رود.

حروف تعریف نکره در زبان فرانسه

حرف تعریف نکره در زبان فرانسوی، با حرف تعریف “a” “an”  یا “one” در زبان انگلیسی برابری می‌کند. در صورتی که برای اسامی جمع به کار برود نیز با حرف تعریف “some” در زبان انگلیسی برابر است. این حرف تعریف انواع مختلفی داشته و در موارد مختلفی به کار می‌رود.

 1. unمذکر
 2. uneمونث
 3. desجمع مذکر یا مونث

همانطور که می‌بینید، اگر اسم جمع باشد، حرف تعریف نکره نیز به حالت جمع ظاهر شده و فرقی نمی‌کند که این اسامی مونث هستند یا مذکر. اما اگر اسم مفرد باشد، حرف تعریف نکره برای اسامی مونث و مذکر با شکل متفاوتی به کار می‌رود.

مفهوم و کاربرد حرف تعریف نکره‌ در زبان  فرانسه

حرف تعریف نکره به مفهومی عام و کلی اشاره می‌کند.

 • J’ai trouvé un livre. / I found a book. من یک کتاب پیدا کردم/
 • Il veut une pomme. / He wants an apple. او یک سیب می‌خواهد/

همانطور که در مثال بالا می‌بینید، فاعل یک سیب/یک کتاب می‌خواهد و منظورش کتاب مشخصی نیست. برای مثال، شاید کتاب را برای باد زدن خودش بخواهد. پس از حرف تعریف نکره استفاده می‌کند.

حرف تعریف نکره می‌تواند به یک بخش کوچک از چیزی نیز اشاره کند:‌

 • Il y a un étudiant dans la salle. / There is one student in the room./یک دانش آموز در آن کلاس وجود دارد.
 • J’ai une sœur. / I have one sister./من یک خواهر دارم

حرف تعریف نکره‌ برای اسامی جمع،‌ با معنی “some” به کار می‌رود.

 • J’ai acheté des pommes. / I bought some apples./من کمی سیب خریدم
 • Veux-tu acheter des livres? / Do you want to buy some books?/آیا می‌خواهی تعدادی کتاببخری؟

اگر می‌خواهید راجع به یک حرفه یا مذهب در زبان فرانسوی صحبت کنید، لازم نیست هیچ حرف تعریفی به کار ببرید. اما این در حالی است که در زبان انگلیسی باید از حرف تعریف نکره استفاده کنید. به مثل‌های زیر دقت کنید:

 • Je suis professeur. / I ama teacher./من معلم هستم
 • Il va être médecin. / He’s going to bea doctor./او قرار است دکتر بشود

در جملات منفی، حرف تعریف نکره به شکل de ظاهر می‌شود. معنی آن نیز (هیچ) خواهد بود.

 • J’ai une pomme. / Je n’ai pas de pommes.
 • I have an apple. / I don’t have any apples.
 • من یک سیب دارم/ من هیچ سیبی ندارم
آموزش زبان فرانسه تراشه

حرف تعریف جزئی یا مقداری در زبان فرانسه

حرف تعریف جزئی در زبان فرانسه، با “some” یا “any” در زبان انگلیسی برابری می‌کند. این حرف تعریف به چهار شکل نوشته می‌شود:

 1. duمفرد مذکر
 2. de laمفرد مونث
 3. de l‘ مونث یا مذکر که با مصوت شروع شود
 4. desجمع مونث یا مذکر

شکل حرف تعریف جزئی یا مقداری در زبان فرانسه به سه عامل بستگی دارد: تعداد، جنسیت و حرف اول اسم:

 • اگر اسم جمع است، از des استفاده کنید.
 • اگر اسم مفرد است و با یک مصوت یا h muetآغاز می‌شود، از de l‘ استفاده کنید.
 • اگر اسم مفرد است و با یک صامت یا h aspire شروع می‌شود، برای اسامی مذکر از du‌ و برای اسامی مونث از de la استفاده کنید.

مفهوم و کاربرد حرف تعریف جزئی در زبان  فرانسه

حرف تعریف جزئی به کمیت نامشخص چیزی، مثل غذا یا نوشیدنی اشاره می‌کند. معمولا در زبان انگلیسی چنین حرف اضافه‌ای حذف می‌شود.

 • Avez-vous bu du thé? / Did you drink some tea?/ کمی چای میل کردید؟‌
 • J’ai mangé de la salade hier. / I ate salad yesterday./من دیروز سالاد خوردم
 • Nous allons prendre de la glace. / We’re going to have some ice cream./ما قرار است کمی بستنی بخوریم.

بعد از قید مقدار، از de به جای حرف تعریف جزئی استفاده کنید.

 • Il y a beaucoup de thé. / There is a lot of tea./مقدار زیادی چای داریم.
 • J’ai moins de glace que Thierry. / I have less ice cream than Thierry./ بستنی من از «ثیری» (Thierry) کمتر است.

در یک جمله‌ی منفی، از de به عنوان حرف تعریف جزئی استفاده کنید. معنی این حرف تعریف (هیچ) است.

 • J’ai mangé de la soupe. / Je n’ai pas mangé de soupe.
 • I ate some soup. / I didn’t eat any soup.
 • من کمی سوپ خوردم/ من هیچ سوپی نخوردم

انتخاب حرف تعریف صحیح در زبان  فرانسه

حروف تعریف در زبان فرانسه خیلی به یکدیگر شبیه هستند، اما آن‌ها را نمی‌توان به جای هم استفاده کرد. در ادامه به شما می‌آموزیم که از هر کدام کجا استفاده کنید و حرف تعریف صحیح را چگونه تشخیص دهید.

حرف تعریف معرفه

این حرف تعریف راجع به یک چیز خاص و معلوم صحبت می‌کند. یعنی چیزی که قبلا دیده شده و راجع به موضوع خاصی صحبت می‌شود. پس اگر چنین کلماتی در جمله دیدید، باید از این حرف تعریف استفاده کنید.

 • J’ai mangé le gâteau. / I ate the cake
 • من کیک را خوردم ( راجع به تمام کیک‌های دنیا صحبت نمی‌کنیم. بلکه فقط راجع به کیکی که قبلا دیده‌ایم، صحبت می‌کنیم).
 • J’aime les films. / I like movies
 • من (کلا) فیلم خیلی دوست دارم یا من آن فیلم‌ها را دوست دارم (‌فیلم‌هایی که قبلا دیده‌ام).

حروف تعریف نکره

وقتی می‌خواهیم راجع به یک چیز عام صحبت کنیم، از حرف تعریف نکره استفاده می‌کنیم. این یکی از آسان‌ترین حروف تعریف در زبان فرانسوی است.

بنابراین، اگر می‌خواهید راجع به یک اسم که مستلزم a، an یا one است صحبت کنید، از این حروف تعریف در زبان فرانسه استفاده کنید. مگر اینکه بخواهید راجع به یک حرفه‌ و شغل خاص صحبت کنید. در این صورت نیازی به استفاده از این حرف تعریف نیست.

 • J’ai mangé un gâteau. / I ate one cake (there were five, and I ate one of them.
 • من یک عدد کیک خوردم ( پنج کیک وجود داشت و من فقط یکی از آن‌ها را خوردم)
 • Je veux voir un film. / I want to see a movie.
 • من می‌خواهم یک فیلم سینمایی ببینم.

حرف تعریف جزئی یا مقداری:

این حرف تعریف زمانی مورد استفاده قرار می‌گیرد که راجع به خوردن یا نوشیدن صحبت شود.

 • J’ai mangé du gâteau. / I ate some cake
 • من کمی کیک خوردم ( یک تکه، یا فقط چند قاشق)
 • Je cherche de l’eau. / I’m looking for some water.
 • من کمی آب می‌خواهم

تفاوت حروف تعریف جزئی با حروف تعریف نکره

حرف تعریف جزئی، نشان‌دهنده کمیتی غیر قابل شمارش یا نامشخص  است. اما زمانی که کمیت قابل شمارش یا شناخته‌شده باشد، باید ازحرف تعریف نکره (یا یک عدد) استفاده کنید.

 • Il a mangé du gâteau. / He ate some cake. / او کمی کیک خورد
 • Il a mangé un gâteau. / He ate a cake./او یک کیک خورد

 

درباره ی saqaeian

همچنین ببینید

تلفظ در زبان فرانسه

    زبان فرانسه 26 حرف دارد A B C D E F G H …

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *